Uw Concept

Algemene voorwaarden

  1. Onze prijsaanbiedingen zijn vrijblijvend en zijn geldig tot 1 maand na de datum van de offerte. Om een bestelling te plaatsen, moet men het dubbel van de offerte ondertekend aan onze firma terug bezorgen.
  2. Het ter beschikking stellen van prijslijsten of technische gegevens geschiedt enkel bij wijze van inlichting en brengt geen verbintenissen onzerzijds mee.
  3. De datum van leveren van de goederen en of dienstverrichtingen zijn enkel ten titel van inlichting, maar niet bindend in onze overeenkomst. Er kan geen schadevergoeding geëist worden wegens laattijdige levering . De goederen en of diensten kunnen niet geweigerd worden door de klant bij aflevering op een latere datum dan deze die opgegeven werd.
  4. Alle klachten van leveringen en of dienstverrichtingen moeten uitsluitend per aangetekend schrijven binnen de acht dagen na uitvoering en minstens binnen de acht dagen na factuurdatum toekomen op de zetel van het bedrijf.
  5. Onze facturen zijn contant betaalbaar, zonder korting, te GAVERE. Iedere andere betaling door de koper geschiedt op zijn verantwoordelijkheid.
  6. De door ons geleverde goederen blijven onze volledige eigendom tot volledige betaling ervan. Niettegenstaande dit uitdrukkelijk eigendomsvoorbehoud worden alle risico’s betreffende de goederen aan de koper overgedragen vanaf de levering.
  7. Ingeval van niet betaling van onze facturen op de vervaldag zijn er van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling vereist is intresten van 10% en een schadevergoeding van 10% met een minimum van 50 Euro per factuur verschuldigd.
  8. Een gedeeltelijke levering of dienstverrichting kan aanleiding geven tot facturatie. Bewuste facturen zijn betaalbaar op de vervaldag, onafgezien van de verdere uitvoering van die overeenkomst.
  9. Goederen en of dienstenverrichtingen die niet kunnen geleverd worden om redenen onafhankelijk van onze wil zullen voor hun totaliteit worden gefactureerd en bewuste facturen zijn betaalbaar op de vervaldag.
  10. Voor alle betwistingen zijn alleen de rechtbank van het arrondissement GENT bevoegd.
Uw Concept BVBA – Veldstraat 235, 9890 Gavere – Ondern. 0500.470.807